The Yinhua Zhou research group @WNLO, HUST

2019

课题组合照-2019.JPG

(Front)   Lin Hu, Ru Ge, Lin Hu, Yinhua Zhou     

              (The first row) Lulu Sun, Lu Hu, Xueshi Jiang, Jing Li, Shen Yu, Wenwu Zeng

                (The second row) Xiaoyu Zhu, Cong Xie, Lu Hu, Tiefeng Liu, Xinyun Dong, Mengyuan Yang, Wen Wang

             

2018

                 TIM图片20180624112046.jpg               

                (Front)   Bangwu Luo, Yinhua Zhou, Lin Mao     

                (The first row) Nan Zhao, Jing Li, Mengyuan Yang, Lu Hu

                 (The second row) Lin Hu, Sixing Xiong, Ru Ge, Xinyun Dong,Fei Qin, Wenwu Zeng

                 (The third row) Lulu Sun, Xueshi Jiang, Xiaoyu Zhu, Pei Shi, Wen Wang, Tiefeng Liu, Cong Xie2017

2017-1.jpg


                (Front)                 Wei Meng

                (The first row) Fangyuan Jiang,Yinhua Zhou,Ru Ge,Nan Zhao,

                  (The second row) Chang Ge,Bangwu Luo,Lulu Sun,Lin Hu,Sixing Xiong,Xinyun Dong,Youyu Jiang

                   (The third row) Wenwu Zeng,Lin Mao,Jiacheng Fan,Tiefeng Liu,Fei Qin


2016


                (Front) Bangwu Luo, Jinhui Tong, Yinhua Zhou, Fangyuan Jiang, Yun Liu, Ru Ge,

                (Back) Fei Qin, Lin Hu, Yang Xu, Sixing Xiong, Jiacheng Fan, Xinyun Dong, Wei Meng,

                           Tiefeng Liu, Wenwu Zeng, Lin Mao, Youyu Jiang 

                (Front) Fei Qin, Jinhui Tong, Sixing Xiong, Yinhua Zhou, Fangyuan Jiang, Ru Ge, Youyu Jiang

                (Back) Yang Xu, Bangwu Luo, Wei Meng, Lin Mao, Tiefeng Liu, Zaifang Li 


2015
                (Front) Zaifang Li, Jinhui Tong, Sixing Xiong, Yinhua Zhou, Qing Zhao, Fangyuan Jiang, Fei Qin

                (Back) Yifeng Zhou, Lin Mao, Wei Meng, Xue Min, Xinyun Dong, Tiefeng Liu 
2014                (Front) Yinhua Zhou, Jinhui Tong, Sixing Xiong, Xue Min, Ru Ge, Qing Zhao, Fangyuan Jiang

                (Back) Fei Qin, Tiefeng Liu, Wei Meng, Wanjin Zhang, Lin Mao, Zaifang Li